Naar homepage  

De vzw whiplash is er niet alleen voor jou,
maar vooral door jou! Zonder jou kunnen wij niet!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken. Wilt u zich inzetten voor anderen, dan bent u de man of vrouw die we zoeken!
Vrijwilligers genieten van een gratis lidmaatschap, uw onkosten van verplaatsing worden vergoed. U krijgt gratis het tijdschrift "prikkel" en onze nieuwsbrief.

Vrijwilligers die een handje willen helpen op één van onze bijeenkomsten:
* uitschenken van drank * op zoek gaan naar sprekers en hiermee contact willen leggen
* zaal vastleggen

Vrijwilligers die mee willen helpen op de redactie van onze nieuwsbrief:
* teksten intypen en verbeteren * verbeteringen aanbrengen aan ingestuurde artikels
* contacten leggen met mensen die artikels willen schrijven voor het tijdschrift * teksten schikken * mee bepalen van de inhoud

Vrijwilligers die willen zetelen in het bestuur

Binnen de vzw Whiplash maken we een onderscheid in 5 soorten vrijwilligers: losse medewerker, medewerker, bestuurslid, wettelijk bestuurslid, lid van de WAR. Misschien vind u zichzelf hier in terug.

Losse medewerker:

· aanwezig zijn op praat- en informatiebijeenkomsten
· aanwezig zijn en helpen op het congres
· extra vormingsmomenten - georganiseerd door de vzw - bijwonen
· medewerkers aanbrengen

Medewerker:

= taken van een losse medewerker +
· praat- en informatiebijeenkomsten (mee) organiseren
· vzw Whiplash praktisch ondersteunen (helpen met bv. samenstelling Nieuwsbrief, …)

Bestuurslid:

= taken van een medewerker +
· bestuursvergaderingen bijwonen
· algemene werking van vzw Whiplash plannen en ondersteunen
· congres organiseren;
· coördineren van de praat- en informatiebijeenkomsten;
· contacten onderhouden met andere verenigingen;
· goede sfeer stimuleren tussen alle vrijwilligers van vzw Whiplash;
· bijscholingen organiseren;
· delegeren van verschillende taken aan vrijwilligers;
· bijwonen vergaderingen WAR en Vlaamse Pijnliga;
· verslag opstellen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van de WAR;
· evaluatie en bijsturing losse medewerkers, medewerkers en bestuursleden;
· nieuwsbrief opstellen;
· ledenadministratie;
· financiën: boekhouding (incl. subsidies), sponsoring;
· website vzw Whiplash updaten en onderhouden.

Wettelijk bestuurslid:

Bestuurslid +
· organiseren bestuursvergaderingen en vergaderingen van de WAR;
· algemene vergadering organiseren, bijwonen en verslag ervan opstellen;
· juridische zaken i.v.m. vzw Whiplash in orde brengen (o.a. statuten updaten, officiële documenten ondertekenen, onkostennota’s ondertekenen, …);
· boekhouding goedkeuren;
· jaarverslag opmaken;
· evaluatie en bijsturing wettelijke bestuursleden en leden van de WAR;
· losse medewerkers, medewerkers, bestuursleden, wettelijke bestuursleden en leden van de WAR aannemen en ontslaan.

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad

· vzw Whiplash bekend en erkend maken;
· de visie van vzw Whiplash uitstralen naar buitenaf;
· beroepsgeheim;
· vergaderingen van de WAR bijwonen;
· vzw Whiplash adviseren en communiceren binnen uw beroepsgebied;
· advies geven voor en over de lijst met aanbevolen dokters en advocaten;
· jaarlijks congres actief ondersteunen;
· sprekers aanbrengen voor informatiebijeenkomsten;
· leden voor de WAR aanbrengen.

Jij vrijwilliger?

Heb je zin om mee te helpen op eender welke manier, laat ons iets weten via vzwwhiplash@gmail.com. We zullen trachten je zo vlug mogelijk te contacteren of bel naar 0474 782 130 (Nancy)

Alvast bedankt en van harte welkom in ons team.